"بودجه و مواد متفرقه"  
ماده 23
بودجه کانون بازنشستگان ستبا از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء، تأمین می شود.  
ماده 24
درآمدها و هزینه های کانون بازنشستگان ستبا در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بيلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.
تبصره 1: کلیه دفاتر مالی کانون درصورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2: سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.
تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری کانون در حساب مخصوصی بنام کانون بازنشستگان ستبا نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.
 
ماده 25
کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون بازنشستگان ستبا نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی کانون با امضای رئیس هیئت مدیره و درغیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر کانون انجام خواهد شد.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده 26
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) درصورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل کانون بازنشستگان ستبا و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
 
ماده 27
کانون بازنشستگان ستبا دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون بازنشستگان ستبا مسئولیت قانونی دارد.
 
ماده 28
با توجه به اینکه کانون بازنشستگان ستبا ماهیتاً غیرتجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.