ماده 29
در موارد زیر کانون منحل می شود:
1) بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده
2) درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن باشد.
3) بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه.
 
ماده 30
انحلال: درصورت انحلال كانون، مجمع فوق العاده هیئت تصفیه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات یا نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.