ماده 8
ارکان کانون بازنشستگان ستبا عبارتند از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیئت مدیره
ج- بازرس(بازرسان)
 
الف- مجمع عمومی:
ماده 9
مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کانون بازنشستگان ستبا بوده و به صورت عادی ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.  
ماده 10
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار درمهرماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی ، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. درصورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیئت مدیره ، بازرس ، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.
تبصره: درصورتی که هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند ، بازرس / بازرسان مکلف است / مکلفند رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.  
ماده 11
دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد ، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.  
ماده 12
وظایف مجمع عمومی عادی:
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
3- تعیین خط مشی کلی کانون بازنشستگان ستبا
4- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره
5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه سالانه کانون بازنشستگان ستبا
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی ها و دعوتنامه های کانون بازنشستگان ستبا  
ماده 13
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان)
2- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون بازنشستگان ستبا
تبصره 1: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 
ماده 14
درصورتی که بازرس / بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند ، موضوع کتباً به رئیس هیئت مدیره اطلاع داده خواهد شد ، رئیس هیئت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند ، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.  
ماده 15
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2- بررسی و تصویب انحلال کانون بازنشستگان ستبا
3- عزل هیئت مدیره
تبصره 1 : عزل هیئت مدیره بنا به درخواست يك سوم اعضای اصلی یا بازرس / بازرسان و هیئت مدیره با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.
تبصره 2 : درصورت تصویب عزل هیئت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام می نماید
 
ماده 16
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند ، اداره می شود.
تبصره 1 : اعضای هیئت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد ومسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزرات کشور را به عهده دارند.
تبصره 2: هیئت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل كانون نصب می نماید
 
ب)هیئت مدیره
 
ماده 17
کانون بازنشستگان ستبا دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفرعضواصلی و دو نفرعضوعلی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
تبصره 1 : شعب کانون بازنشستگان ستبا با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیئت مدیره ای مرکب ازسه نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی منصوب می شوند ، اداره خواهد شد. اعضاء این هیئتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حدنصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که درصورت عدم حصول آن ، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره 2: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق سه نفر معتبر خواهد بود.
تبصره 3: اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند.
حدود اختیارات هیئت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.
تبصره 4: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 5: درصورت استعفاء يا فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 6: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
 
ماده 18
مجمع عمومی ، هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیئت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.  
ماده 19
هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بازنشستگان ستبا بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای کانون بازنشستگان ستبا و پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حَکـَـم ، وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.
به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون بازنشستگان ستبا انجام دهد.
تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه دارا می باشد.
تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر کانون بازنشستگان ستبا معتبر خواهد بود.
تبصره 3: هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی کانون بازنشستگان ستبا را تشکیل دهد.
تبصره 4: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
 
ج)بازرسان
ماده 20
مجمع عمومی عادی يك نفر را به عنوان بازرس اصلی و يك نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره 2: اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
 
ماده 21
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون بازنشستگان ستبا و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون بازنشستگان ستبا برای ارائه به مجمع عمومی.
3- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره: گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد.
 
ماده 22
کلیه اسناد و مدارک کانون بازنشستگان ستبا اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیئت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.