اولين مجمع كانون در شرف تأسيس در تاريخ 24/05/1386 تشكيل و هيئت مديره موسس به شرح زير انتخاب شدند.
1- آقاي حبيب اله ابوالقاسمي كردستاني
2- آقاي غلامرضا مشايخي
3- آقاي محمد باقر موسوي تربتي
4- آقاي احمد خوش سرور
5- آقاي نظام اسلامي

اولين پروانه فعاليت انجمن هاي صنفي بنام آقاي مهندس موسوي تربتي (رئيس هيئت مديره)در تاريخ 14/02/1390 توسط وزارت كشور صادر گرديد. دومين مجمع عمومي عادي و فوق العاده در دو نوبت، نوبت اول در تاريخ 15/10/1389 و نوبت دوم در تاريخ 29/10/1389 تشكيل و اعضاءهيئت مديره به شرح ذيل انتخاب و تغييرات اساسنامه توسط مجمع عمومي فوق العاده مصوب گرديد.
1- آقاي عزيزاله حبيبي اناركولي
2- آقاي غلامرضا مشايخي
3- آقاي سيد علي اكبر ميرزاده حسيني
4- آقاي نادر قنادي
5- آقاي حبيب اله ابوالقاسمي كردستاني

آقاي عزيز اله حبيبي اناركولي بعنوان رئيس هيئت مديره انتخاب و پروانه فعاليت انجمن هاي صنفي در تاريخ 19/05/1390صادر گرديد.
سومين مجمع عادي در دو نوبت در تاريخ 02/11/1392 و نوبت دوم در تاريخ 27/11/1392 تشكيل و اعضاء هيئت مديره به شرح زير انتخاب گرديدند.
1- آقاي غلامرضا مشايخي
2- آقاي محمدرضا سبزيكار
3- خانم شهلا نجات بخش آزاداني
4- آقاي محمدرضا برنده
5- آقاي غلامحسين جوانمرد

آقاي غلامرضا مشايخي بعنوان رئيس هيئت مديره انتخاب و پروانه فعاليت انجمن هاي صنفي در تاریخ 1393/7/14 صادر گردید. در كنار كانون دو تشكل از تعدادي از بازنشستگان در قالب شركت و صندوق وجود دارد. بنام شركت نيرو جهش آريا و صندوق تعاون و همياري كه بمنظور خدمات بيشتر به بازنشستگان شكل گرفته است.