"شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن"  
ماده 6
هر فرد بازنشسته، مستمری بگیر یا موظف سازمان توسعه برق ایران که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضويت کانون بازنشستگان ستبا درآید.
 
1- داشتن حكم بازنشستگي
2- پذیرفتن مفاد اساسنامه
3- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
4- نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
5- پرداخت حق عضویت
 
تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی می باشد.  
ماده 7
عضویت:
کانون بازنشستگان ستبا دارای دو نوع عضو خواهد بود.
1- اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
2- اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.