2 شهریور 1395
نحوه واریز اقساط بدهی وام مسکن
http://kb.tpph.ir/Lists/NewsMali/Attachments/1/mali3.png
​نظر به انتقال حساب هاي بانكي سازمان به بانك مسكن، كليه بازنشستگان عزيز اقساط بدهي وام مسكن خود را به حسابجاري شماره 8877450580028 بانك مسكن شعبه وليعصر بنام سازمان توسعه برق ايران واريز و تصوير فيش را به امور مالي و ذيحسابي تحويل و يا به شماره نمابر 88908453 ارسال نمايند.
امور مالي و ذيحسابي