به اطلاع اعضاء محترم صندوق تعاون و همياري كانون مي رساند بر اساس مصوبه هيئت مديره كانون، مبلغ 600000 ريال عضويت سه ماهه اول سال 1394 صندوق تعاون و همياري بازنشستگان تعيين شد. لذا خواهشمند است مبلغ فوق را به حساب بانك مسكن بشماره 13008927488 به نام مشايخي، سبزيكار، نجات بخش واريزنموده و قبض پرداختي خود را به دفتر كانون تحويل دهيد.
با تشكر - هيئت مديره كانون بازنشستگان سازمان توسعه برق

دریافت آئین نامه صندوق تعاون و همیار